บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ดร.ภก.บุญมี โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

   นางสาวปภัสรา  สังข์สุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์

 นางยุพาภรณ์ วิเชียร

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อาจารย์ 

ดร.กริยาภา  หลายรุ่งเรือง

อาจารย์ 

นางสาวสุวพิชชา  เรืองสงคราม

แพทย์แผนไทย

นางสาว อลิษา แสงพุ่ม

ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

นางสาวศศิภัค ชินวงษ์

ปฏิบัติงานธุรการ