ติดต่อเรา

วิทยาลัยการแพทย์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

225   ม.11  ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 25230   

โทร : 037-454-470,471 ต่อ28

โทรสาร : 037-454-471 ต่อ35

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Email : course_acttm@acttm.ac.th

www.acttm.ac.th