หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สถิติผู้เยี่ยมชม

        ข่าวประชาสัมพันธ์         

ดร.ภก.บุญมี โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

  นางสาวปภัสรา  สังข์สุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

นางยุพาภรณ์ วิเชียร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต