ระดับสถาบัน

๑.การผลิตบัณฑิต

๒.การวิจัย

๓.การบริการวิชาการ

๔.การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

๕.การบริหารจัดการ

๖.โครงการปีการศึกษา๒๕๕๗

- กลุ่มงานวิชาการ

- กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

- กลุ่มงานบริการวิชาการ

- กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

- กลุ่มงานอำนวยการ
Comments