ยินดีต้อนรับ

กลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถิติผู้เยี่ยมชม
        ข่าวประชาสัมพันธ์         

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวปภัสรา  สังข์สุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยฯ


นางสาวยุพาภรณ์ พรมมานนท์
หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยฯ