บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 
 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
  นางสาวกาญจนา  บัวดอก
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
 นางสาวปภัสรา  สังข์สุข
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์


 

นางสาวศุภวรรณ  ชัยประกายวรรณ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 

นางสาวสุวพิชชา  เรืองสงคราม
แพทย์แผนไทย