บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 
 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
  นางสาวปภัสรา  สังข์สุข
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
 นางสาวยุพาภรณ์ พรมมานนท์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์


 

ดร.กริยาภา  หลายรุ่งเรือง
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
 

นางสาวสุวพิชชา  เรืองสงคราม
แพทย์แผนไทย